LEKTOR A ZDRAVOTNÍK
Zájmová činnost - dobrovolnická činnost - profesionální záchranářství 

ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKOVANÉ KURZY:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Zdravotnický záchranář
 • Battlefield Advanced Resuscitation Techniques an​d Skills: BARTS - válečná medicína
 • maturitní vzdělání na střední zdravotnické škole
 • praktický seminář Rozšířená neodkladná resuscitace 2017
 • certifikovaný kurz: První pomoc u kojenců a dětí
 • certifikovaný kurz: Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
 • praktický seminář: Zajištění invazivních vstupů
 • seminář: Popáleninové úrazy
 • praktický kurz: Záchrana tonoucích
 • praktický kurz: Záchrana pomocí lanových technik
 • praktický kurz: Kinesiologické tejpování
 • seminář: Ošetření závažných poranění v nepřístupném terénu
 • seminář: Infikovaná rána a její řešení
 • seminář: Prevence násilí ve zdravotnictví
 • seminář: Partnerské vztahy, HIV/AIDS a komunikace 

ZDRAVOTNICKÁ PRAXE:

 • zdravotnický záchranář traumacentra + úrazové a všeobecné chirurgie
 • zdravotnický záchranář ve výjezdových posádkách záchranné služby
 • hlavní zdravotník organizace FARG - záchranná
 • hlavní zdravotník škol v přírodě pro ZŠ Gutova Praha 5
 • zdravotník turnajů karate pro Havlíčkův Brod, Humpolec, Ledeč nad Sázavou
 • zdravotník mládeže HC Rebel
 • zdravotník společnosti Červený kříž Havlíčkův Brod
 • zdravotník společnosti Červený kříž Jablonec nad Nisou

LEKTORSKÁ PRAXE:

 • supervizor na univerzitě pro obor Zdravotnický záchranář
 • zajištění odborné praxe pro obor Zdravotnický záchranář
 • konference Sestra v akci V.: Polytrauma v první línii
 • konference TOC pro praxi I.: Polytrauma v první línii
 • konference VIII. Liberecké dny úrazové chirurgie: Polytrauma
 • hlavní lektor první pomoci organizace FARG - záchranná, z.s.
 • lektor první pomoci společnosti Bridge to education, z. s.
 • lektor první pomoci společnosti Červený kříž Havlíčkův Brod
 • lektor první pomoci společnosti Červený kříž Jablonec nad Nisou
 • asistent lektora Univerzity Pardubice během studia

ODBORNÉ STÁŽE:

 • stáž na pozemních a leteckých záchranných složkách Itálie a Švýcarsko
 • Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
 • anesteziologicko - resuscitační oddělení
 • jednotky intenzivní péče pro děti a dospělé
 • urgentní příjmy
 • standardní oddělení oborů kardiologie, chirurgie, ortopedie a traumatologie

Kompetence zdravotnického záchranáře definuje vyhláška č. 55/2011 Sb., konkrétně:

§ 3 

a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,

b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví,

c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení,

d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře,

e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,

f) podílí se na přípravě standardů.

§ 17 

(1) Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu specifickou ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může:

a) monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem,

b) zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,

c) zajišťovat periferní žilní vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií,

d) provádět orientační labor

e) obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení,atorní vyšetření určená pro urgentní medicínu a orientačně je posuzovat,

f) provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,

g) zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu,

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému,

i) zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého,

j) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

k) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,

m) provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu,

n) přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky,

o) provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.

(2) Zdravotnický záchranář v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu může bez odborného dohledu na základě indikace lékaře vykonávat činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména může

a) zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci,

b) podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů,

c) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,

d) provádět katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let,

e) odebírat biologický materiál na vyšetření,

f) asistovat při porodu a provádět první ošetření novorozence,

g) zajišťovat intraoseální vstup.